കുരുശുയുദ്ധവും ശേഷ സംഭവങ്ങളും- ഭാഗം 2

1400 വര്ഷം തുടര്ന ഖിലാഫത്ത് എങ്ങനെ ഇല്ലതെയ്യ് ആയി ? ?ജെറുസലേമിലെ മസ്ജിദുല്‍ അഖ്‌സ ഏതാണ്? എന്താണ് കുരുഷ് യുദ്ധം?എന്താണ് പലെസ്ത്യന്‍ ഇസ്രേല്‍ സങ്കര്‍ഷം ? എന്തിനായിരുന്നു കോളനി വത്കരണം ? ഒന്നാം ലോക മഹാ യുദ്ധം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്തിനായിരുന്നു ? ഗള്‍ഫ്‌ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്താണ് ?
ചരിത്രം എന്നത് കഥ മാത്രം അല്ല അതില്‍ പല പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ ഉണ്ട് വിജയങ്ങളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും ചതികളും വഞ്ചനയും പാഠം. നമ്മള്‍ മറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഥവാ സ്കൂളില്‍ പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത യദാര്‍ത്ഥ ചരിത്രം ആണ് ഈ ലേഖനത്തില്‍ തുറന്നു കാട്ടുനത് .

Advertisements

പ്രതിസന്ധി ഭയപെടാണോ ? ചരിത്ര പാഠം

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കച്ചവട പ്രതിസന്ധി എല്ലാം മനുഷ്യ നിര്‍മിതം മാത്രം ആണ് എന്ന് പലരും വിസ്മരികപെടുന്ന ദയനിയ കാഴ്ച ആണ് കാണുനത്. ഈ താരത്തില്‍ ഉള്ള പ്രതിസന്ധി പലപോയും രാഷ്ട്രിയ അല്ലെങ്കില്‍ കച്ചവട പ്രയരിതം മാത്രം ആണ് . പല കച്ചവട വസ്തുകള്‍ പുയുതി വെകുകയും മാര്‍ക്കറ്റ്‌ അതിനു നല്ല വില നല്‍കി ഉപഭോക്തകള്‍ വാങ്ങുവാന്‍ ഉള്ള കേവലം കച്ചവട തന്ത്രം മാത്രം ആയി അത് അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ തരതില്‍ ഉള്ള കച്ചവടം ഇസ്ലാം പുര്‍ണമായും നിരോധിച്ചത് നമ്മള്‍ വിസ്മരികുക ആണ്.

കുരുശുയുദ്ധവും ശേഷ സംഭവങ്ങളും- ഭാഗം 1

1400 വര്ഷം തുടര്ന ഖിലാഫത്ത് എങ്ങനെ ഇല്ലതെയ്യ് ആയി ? ?ജെറുസലേമിലെ മസ്ജിദുല്‍ അഖ്‌സ ഏതാണ്? എന്താണ് കുരുഷ് യുദ്ധം?എന്താണ് പലെസ്ത്യന്‍ ഇസ്രേല്‍ സങ്കര്‍ഷം ? എന്തിനായിരുന്നു കോളനി വത്കരണം ? ഒന്നാം ലോക മഹാ യുദ്ധം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്തിനായിരുന്നു ? ഗള്‍ഫ്‌ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്താണ് ?
ചരിത്രം എന്നത് കഥ മാത്രം അല്ല അതില്‍ പല പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ ഉണ്ട് വിജയങ്ങളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും ചതികളും വഞ്ചനയും പാഠം. നമ്മള്‍ മറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഥവാ സ്കൂളില്‍ പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത യദാര്‍ത്ഥ ചരിത്രം ആണ് ഈ ലേഖനത്തില്‍ തുറന്നു കാട്ടുനത് .

ഹിജാബ് മറ്റ്‌ മതകളില്‍

പശ്ച്ത്യ ഒരിയന്ടളിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഹിജാബ് എന്നാ വസ്ത്രത്തെ പറ്റിഅടിമകളുടെയും അടിച്ചമര്‍ത്ത പെട്ടവരുടേയും വസ്ത്രം എന്നാന്നു വ്യകനികുനത്. ശിരോ വസ്ത്രം എന്നാണ് ഹിജാബ് എന്നതിന് ഉള്ള അറബി പദം.ഹിജാബ് എന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രം മാത്രം അല്ല അത് സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്യത്തിന്‍റെ വസ്ത്രം ആണ് . ഇസ്ലാമിതര മതങ്ങളായ ജൂത ക്രിസ്ത്യന്‍ വിശ്വാസങ്ങളിലും സനധന സിഖ് മതങ്ങളിലും തല മറയ്കുന്ന മുഖപടം എന്നത് അച്ചടക്ക വസ്ത്രം ആയി കാണുവാന്‍ സാധികുനത് ആണ്,

ISLAMOPHOBIA-WHO GETS BENEFIT ?

Islamophobia the term which came into light during First World War and during 1990’s (which was also the time when Media revolution was started) and term got much popularity after 9/11 attack.

FREEDOM OF WOMEN,SEX & FEMINISM

Playboy an American men’s lifestyle and entertainment magazine which was famous for it’s nude models decided to stop publishing pictures of fully nude women photograph this magazine had played a important role in sex revolution which took place during 1960’s.According to it’s executive “That battle has been fought and won,”